Tin tức sản phẩm
Hermes Digital - Zeutschel
HERMES DIGITAL là một giải pháp phần mềm dựa tren máy chủ với một giao diện web trực quan để chụp một phần – tự động, quản trị, xử lý và phân phối các orders scan để tổ chức và cho tự động giao nhận các tài liệu số hóa.